ศูนย์ข้อมูลโลจิสติกส์ , โลจิสติกส์อุตสาหกรรมhttp://lic.industry4u.com

"เชิญท่านผู้สนใจเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)ภายใต้*“โครงการจัดทำแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เพื่อ Green Supply Chain ของอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อการส่งออก”

ข่าวประจำวันที่ : 18 ธันวาคม 2557

green.jpg

"เชิญท่านผู้สนใจเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)ภายใต้*“โครงการจัดทำแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(Best Practice) เพื่อ Green Supply Chain
ของอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อการส่งออก”
*เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านโลจิสติกส์และแนวทางการพัฒนาไปสู่การเป็นโซ่อุปทานสีเขียว
(Green Supply Chain) โดยได้นำเทคนิคของการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์
และการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
มาเป็นเครื่องมือหนึ่งในการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การอบรมดังกล่าวจัดเป็น 2
ช่วง คือ

ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2558 ณ วิทยาลัยการจัดการ
มหาวิทยาลัยพะเยา กรุงเทพมหานคร

ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 1
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่


ทั้งนี้ *ผู้เข้าร่วมอบรมครบทั้ง **4 **วัน*
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จะมอบประกาศนียบัตรรับรองการเข้าอบรมองค์ความรู้
ซึ่งสามารถนำไปประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาด้านการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
กับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) (องค์การมหาชน) ตามข้อกำหนดของ อบก

สำนักโลจิสติกส์จึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ดังกล่าวโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ตลอดการอบรม
และท่านสามารถสมัครเข้าร่วมการอบรมดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์
http://www.aida-2010.com/register/index.php และหากท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ นางสาวปรารถนา ชำนาญกิจ
โทร. 096-247-9232 อีเมล์ pratana.c@aida-2010.com หรือ ดร.สนธยา กริชนวรักษ์
โทร. 081-333-2131 อีเมล์ sontaya.k@aida-2010.com"

คลิกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมการฝึกอบรม

ปิดหน้านี้
 
สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2202 3727, 0 2202 3617 โทรสาร 0 26444355