ศูนย์ข้อมูลโลจิสติกส์ , โลจิสติกส์อุตสาหกรรมhttp://lic.industry4u.com

นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักโลจิสติกส์ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ Trade facilitation and logistics เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา

ข่าวประจำวันที่ : 03 มิถุนายน 2557

Anong_Picture.jpg


นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักโลจิสติกส์ได้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง Plugging into Global Value Chains: Role of Trade and Investment Policy ADB-ADBI-MISI AIEN Training on Plugging into Global Value Chains: Role of Trade and Investment Policy MISI Campus, Shah Alam, Malaysia 3-6 June 2014 และได้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ : Trade facilitation and logistics
ตามคำเชิญของ Asian Development Bank Institute ร่วมกับ the Malaysian Institute for Supply Chain Innovation Campus
เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และวิสัยทัศน์
ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินนโยบายส่งเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรมไทยในระดับภูมิภาค
รวมถึงประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเซีย


คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายหัวข้อ
"Trade facilitation and logistics" โดยนางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์
ข้อมูลอ้างอิง :

ปิดหน้านี้
 
สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2202 3727, 0 2202 3617 โทรสาร 0 26444355