ศูนย์ข้อมูลโลจิสติกส์ , โลจิสติกส์อุตสาหกรรมhttp://lic.industry4u.com

ประกาศสำนักโลจิสติกส์: เชิญที่ปรึกษาแจ้งความจำนงดำเนินโครงการ ประจำปี 2558 : โครงการด้าน IT และ Packaging

ข่าวประจำวันที่ : 27 ตุลาคม 2557

ประกาศสำนักโลจิสติกส์: เชิญที่ปรึกษาแจ้งความจำนงดำเนินโครงการ ประจำปี 2558

ด้วยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้รับงบประมาณประจำปี 2558 ให้ดำเนินโครงการด้านสารสนเทศโลจิสติกส์มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1) โครงการส่งเสริมการปรับกระบวนการจัดการโลจิสติกส์ด้วยการใช้เทคโนโลยีApplication ระบบ RFID และ Barcode

2) โครงการส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Packaging) เพื่อเพิ่มมูลค่าการตลาดและโลจิสติกส์

3) โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ERP)
ในการจัดการและบูรณาการข้อมูลเพื่อสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในระดับสากล

4) โครงการศูนย์บริการข้อมูลโลจิสติกส์ (Logistics Service Information Center: LSIC)

5) โครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนงานด้านโลจิสติกส์ DRP, WMS

6) โครงการส่งเสริมการใช้และเชื่อมโยงระบบ Backhauling เพื่อลดสัดส่วนการวิ่งรถเที่ยวเปล่า

7) โครงการบูรณาการงานระหว่างกระทรวงด้านการจัด Zoning พื้นที่เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

หน่วยงานที่สนใจเป็นที่ปรึกษาดำเนินโครงการดังกล่าว ขอเชิญยื่นความจำนงและข้อมูลเบื้องต้น จำนวน 1 ชุด มายังประธานคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก สำนักโลจิสติกส์ อาคารกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ชั้น 5 ภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2557 เวลา 12.00 น . ดังนี้

1. สำเนาใบจดทะเบียนที่ปรึกษาไทยที่จดทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง

2. ทีมงานและบุคคลที่จะร่วมดำเนินการในโครงการ

3. ผลงานที่เคยเป็นที่ปรึกษากับหน่วยงานต่างๆ

4. แบบลงทะเบียนในระบบ e-Government Procurement : e-GP ของกรมบัญชีกลาง

5. ข้อมูลประกอบอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติในเบื้องต้น และเชิญผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้ยื่นซองประมูลต่อไป
โดยความเห็นของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

หมายเหตุ : Tor ทั้งหมดเป็นเพียงร่าง Tor


โครงการที่เปิดให้แจ้งความจำนง
1) โครงการส่งเสริมการปรับกระบวนการจัดการโลจิสติกส์ด้วยการใช้เทคโนโลยี
Application ระบบ RFID และ Barcode

คลิกเพื่อดาวน์โหลด
TOR

2) โครงการส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Packaging)
เพื่อเพิ่มมูลค่าการตลาดและโลจิสติกส์

คลิกเพื่อดาวน์โหลด
TOR

3) โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ERP)
ในการจัดการและบูรณาการข้อมูลเพื่อสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในระดับสากล

คลิกเพื่อดาวน์โหลด
TOR

4) โครงการศูนย์บริการข้อมูลโลจิสติกส์ (Logistics Service Information Center: LSIC)

คลิกเพื่อดาวน์โหลด
TOR

5) โครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนงานด้านโลจิสติกส์ DRP, WMS

คลิกเพื่อดาวน์โหลด
TOR

6) โครงการส่งเสริมการใช้และเชื่อมโยงระบบ Backhauling เพื่อลดสัดส่วนการวิ่งรถเที่ยวเปล่า

คลิกเพื่อดาวน์โหลด
TOR

7) โครงการบูรณาการงานระหว่างกระทรวงด้านการจัด Zoning พื้นที่เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

คลิกเพื่อดาวน์โหลด
TOR

ปิดหน้านี้
 
สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2202 3727, 0 2202 3617 โทรสาร 0 26444355