ศูนย์ข้อมูลโลจิสติกส์ , โลจิสติกส์อุตสาหกรรมhttp://lic.industry4u.com

ปิดรับสมัคร กิจกรรมสัมมนา Logistics Showcase’58 ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 1

ข่าวประจำวันที่ : 20 มกราคม 2558

กำหนดการกิจกรรมสัมมนา Logistics Showcase' 58 ครั้งที่ 1

หัวข้อ " Logistics & Supply Chain Management in Digital Economy"

วันอังคารที่ 20 มกราคม 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น.

ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2 ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

เวลา

กิจกรรม


08.30–09.00 น.


ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา


09.00–09.30 น.

พิธีเปิดการสัมมนา
กล่าวรายงานโดย : นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักโลจิสติกส์
กล่าวเปิดโดย : นายชาติ หงส์เทียมจันทร์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่


09.30–10.30 น


การบรรยายพิเศษหัวข้อ “Data Analytics for Logistics & Supply Chain Management”

โดย: ดร.ปิยะพงษ์ ธัญญศรีสังข์
Supply Chain Director บริษัทในเครือเทสโก้ โลตัส


10.30–10.45 น


พักรับประทานอาหารว่าง

10.45–12.15 น.

การเสวนาหัวข้อ “Digital Economy : ยุคแห่งการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน”
โดย: - ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์
ที่ปรึกษาสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และ หัวหน้าโครงการจัดตั้งสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเศรษฐกิจดิจิทัล
- ดร.ศรีสลา ภวมัยกุล กรรมการบริหาร สายซัพพลายเชน
บริษัท สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จำกัด (มหาชน)
ผู้ส่งออกสับปะรดกระป๋องอันดับ 1 ของประเทศไทย
- นายเอกชัย ปาริชาติกานนท์ Managing Director
ผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital & Online Marketing on Social Media
Winter Egency, Bangkok, Thailand
ดำเนินรายการโดย: นายกนกศักดิ์ ชีวโชติวรรณ
วิศวกรโลหการ สำนักโลจิสติกส์
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

12.15–13.15 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน


13.15–14.45 น.


Showcase หัวข้อ “Best Practices ของสถานประกอบการที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นด้านโลจิสติกส์ ปี 2557”

โดย: นายไวพจน์ คงสุขปราณี และทีมงาน
บริษัท ไดกิ้นอินดัสทรีส์ จำกัด

14.45–15.00 น.

พักรับประทานอาหารว่าง


15.00–16.30 น.

Showcase หัวข้อ “Best Practices ของสถานประกอบการที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นด้านโลจิสติกส์ ปี 2556”
โดย: นายสุรสิทธิ์ ศิริสมภพ ที่ปรึกษาทางด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

** หมายเหตุ

1. โปรดปริ้นท์ E-mail ยืนยันตอบกลับมาเพื่อรับของที่ระลึก

2. สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ลงทะเบียนออนไลน์ และได้รับ E-mail ยืนยันตอบกลับเท่านั้น

3. ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน

ปิดลงทะเบียนออนไลน์

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ 0 2202 3817, 0 2202 3727 โทรสาร 0 2644 4355
Website:
http://logistics.dpim.go.th , e-mail: logistics@dpim.go.th

ปิดหน้านี้
 
สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2202 3727, 0 2202 3617 โทรสาร 0 26444355