ศูนย์ข้อมูลโลจิสติกส์ , โลจิสติกส์อุตสาหกรรมhttp://lic.industry4u.com

กำหนดการกิจกรรมสัมมนา Logistics Showcase' 58 ครั้งที่ 2

ข่าวประจำวันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2558

กำหนดการกิจกรรมสัมมนา Logistics Showcase' 58 ครั้งที่ 2
หัวข้อ
“การบริหารความเสี่ยงในกิจกรรมโลจิสติกส์”

วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.30-12.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

เวลา

กิจกรรม


08.30–09.00 น.


ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

09.00–09.15 น.

กล่าวต้อนรับ
โดย : นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์
ผู้อำนวยการสำนักโลจิสติกส์

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

09.15–10.45 น.

การบรรยายพิเศษหัวข้อ “Risk Management การบริหารจัดการความเสี่ยงในโซ่อุปทาน”
โดย: นายอภิชัย อินต๊ะแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานไอทีและบีซีเอ็มกลาง

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

10.45–11.00 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

11.00–12.30 น.

การบรรยายพิเศษหัวข้อ “BCM การบริหารความต่อเนี่องทางธุรกิจ”
โดย: ผู้แทนบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400

โทรศัพท์ 0 2202 3817โทรสาร 0 2644 4355

ลงทะเบียน Online: Website: www.logistics.go.th, e-mail: logistics@dpim.go.th

Untitled.jpg

โปรดลงทะเบียนออนไลน์ ก่อนวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558

ลงทะเบียนออนไลน์

logo_showcase2.jpg

ปิดหน้านี้
 
สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2202 3727, 0 2202 3617 โทรสาร 0 26444355