ศูนย์ข้อมูลโลจิสติกส์ , โลจิสติกส์อุตสาหกรรมhttp://lic.industry4u.com

สำนักโลจิสติกส์ขอเชิญสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมเข้าร่วม โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม ประจำปี 2558

ข่าวประจำวันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2558

สำนักโลจิสติกส์ขอเชิญสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมเข้าร่วม โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม ประจำปี 2558
โดยมีรายละเอียดโครงการดังตาราง ด้านล่าง ท่านสามารถดูรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ "คลิกดาวน์โหลดรายละเอียด"


โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม ประจำปี 2558

ดาวน์โหลด
รายละเอียด
โครงการ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร,ปิโตรเคมี พลาสติก และยางพารา,เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และชิ้นส่วนยานยนต์ ,การขนส่ง และอุตสาหกรรมการแพทย์และบริการ,กลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และอื่นๆ
โครงการสร้างนักจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมืออาชีพระดับสากล

ดาวน์โหลด
รายละเอียด

โครงการWorkshop สัญจรขยายผลความรู้ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรมเพื่อความเข้มแข็งทางธุรกิจ
โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ERP) ในการจัดการและบูรณาการข้อมูลเพื่อ
สร้างขีดความสามารถการแข่งขันในระดับสากล

ดาวน์โหลด
รายละเอียด

โครงการส่งเสริมการปรับกระบวนการจัดการโลจิสติกส์ด้วยการใช้เทคโนโลยี Application ระบบ RFID และ Barcode

ดาวน์โหลด
รายละเอียด

โครงการส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Packaging) เพื่อเพิ่มมูลค่าการตลาด และโลจิสติกส์

ดาวน์โหลด
รายละเอียด

โครงการศูนย์บริการข้อมูลโลจิสติกส์ (Logistics Service Information Center)

ดาวน์โหลด
รายละเอียด

โครงการจัดทำเครื่องมือพัฒนาการเรียนรู้ระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอย่างต่อเนื่องด้วยตนเอง
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางธุรกิจองค์กร (Self Continuous Improvement)
โครงการจัดทำแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เพื่อ Green Supply Chain ของอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อการส่งออก
โครงการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจชายแดน
โครงการส่งเสริมการใช้และเชื่อมโยงระบบ Backhauling เพื่อลดสัดส่วนการวิ่งรถเที่ยวเปล่า

ดาวน์โหลด
รายละเอียด

โครงการพัฒนาและยกระดับความน่าเชื่อถือด้านสุขอนามัยของสินค้าอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อการส่งออกในตลาดเอเซียและสหภาพยุโรป

ดาวน์โหลด
รายละเอียด

โครงการส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัยในโซ่อุปทานของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม จากผู้ก่อการร้าย ภัยพิบัติ หรือโจรกรรม

ดาวน์โหลด
รายละเอียด

โครงการพัฒนาการมาตรฐานด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทยเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
โครงการพัฒนาโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมอาหารจากเกษตรสู่อุตสาหกรรม การค้า และการส่งออก

ดาวน์โหลด
รายละเอียด

โครงการสนับสนุนเชื่อมโยง SMEs เข้าสู่ระบบ Supply Chain เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้อุตสาหกรรมเป้าหมายอย่างยั่งยืน

ดาวน์โหลด
รายละเอียด

โครงการบูรณาการงานระหว่างกระทรวงด้านการจัด Zoning พื้นที่เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

โครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนงานด้านโลจิสติกส์ DRP, WMS

ดาวน์โหลด
รายละเอียด


ปิดหน้านี้
 
สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2202 3727, 0 2202 3617 โทรสาร 0 26444355