ศูนย์ข้อมูลโลจิสติกส์ , โลจิสติกส์อุตสาหกรรมhttp://lic.industry4u.com

กำหนดการกิจกรรมสัมมนา Logistics Showcase’ 5 8 ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 3

ข่าวประจำวันที่ : 05 มีนาคม 2558

กำหนดการกิจกรรมสัมมนา Logistics Showcase’ 5 8 ประจำปีงบประมาณ 2558

ครั้งที่ 3 หัวข้อ “มาตรฐานความปลอดภัยในโซ่อุปทานและการค้าระหว่างประเทศ”

วันพุธที่ 18 มีนาคม 2558 เวลา 08.30-12.30 น.

ณ ห้องประชุมทองคำ ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

เวลา กิจกรรม
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา
09.00 – 09.15 น. กล่าวต้อนรับ
โดย : นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักโลจิสติกส์
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
09.15 – 10.45 น. การบรรยายหัวข้อ " Incoterms กับการค้าระหว่างประเทศ "
โดย : นายเฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์ Managing Director
บริษัท ฮาซเคม โลจิสติกส์ แมเนจเมนท์ จำกัด
10.45 – 11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
11.00 – 12.30 น. การบรรยายหัวข้อ " AEO มาตรฐานความปลอดภัยในโซ่อุปทาน "
โดย : คุณรัตนา บุญชิด ที่ปรึกษาฝ่ายส่งออก
บริษัทอุตสาหกรรมพลาสติกไทย จำกัด

ลงทะเบียนออนไลน์

โปรดลงทะเบียนออนไลน์ ก่อนวันที่ 13 มีนาคม 2558

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400

โทรศัพท์ 0 2202 3817 โทรสาร 0 2644 4355

ลงทะเบียน Online: Website: www.logistics.go.th, e-mail: logistics@dpim.go.th

ปิดหน้านี้
 
สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2202 3727, 0 2202 3617 โทรสาร 0 26444355