ศูนย์ข้อมูลโลจิสติกส์ , โลจิสติกส์อุตสาหกรรมhttp://lic.industry4u.com

กำหนดการกิจกรรมสัมมนา Logistics Showcase’ 5 8 ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 4

ข่าวประจำวันที่ : 22 เมษายน 2558

กำหนดการกิจกรรมสัมมนาLogistics Showcase’58 ประจำปีงบประมาณ 2558

ครั้งที่ 4 หัวข้อ“ การจัดการคลังสินค้าและการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ ”

วันพุธที่ 22เมษายน 2558 เวลา 08.30-12.30 น.

ณ ห้องประชุมทองคำชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

เวลา

กิจกรรม

08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

09.00 – 09.15 น.

กล่าวต้อนรับ
โดย : นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ผู้อำนวยการสำนักโลจิสติกส์
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

09.15 – 10.45 น.

การบรรยายพิเศษหัวข้อ “Transportation and Distribution อย่างมืออาชีพ”
โดย : นายหทัยวุฒิ ทวีวโรดมกุล รองกรรมการผู้จัดการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด

10.45 – 11.00 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

11.00 – 12.30 น.

การบรรยายพิเศษหัวข้อ “Warehouse management อย่างมีประสิทธิภาพ”
โดย : นายนฤพนธ์ ธนารักษ์สิริถาวร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ส.ร่วมไทย จำกัด

ลงทะเบียนออนไลน์

โปรดลงทะเบียนออนไลน์ก่อนวันที่ 20 เมษายน 2558

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400

โทรศัพท์ 0 2202 3817 โทรสาร 0 2644 4355

ลงทะเบียน Online: Website: www.logistics.go.th, e-mail: logistics@dpim.go.th

ปิดหน้านี้
 
สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2202 3727, 0 2202 3617 โทรสาร 0 26444355