ศูนย์ข้อมูลโลจิสติกส์ , โลจิสติกส์อุตสาหกรรมhttp://lic.industry4u.com

ขอเชิญเข้าสอบออนไลน์ e-Learning Supply Chain Logistics ระหว่างวันที่ 21-25 พฤษภาคม 2558

ข่าวประจำวันที่ : 21 พฤษภาคม 2558

ด้วยสํานักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมกับสถาบันวิทยาการโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ดําเนินโครงการจัดทำเครื่องมือพัฒนาการเรียนรู้ระบบโลจิสติกส์และโซ่อุป ทานอย่างต่อเนื่องด้วยตนเองเพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางธุรกิจขององค์กร (Self Continuous Improvement) เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรภาคอุตสาหกรรมผู้ปฏิบัติหน้าที่ หรือรับผิดชอบงานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ทั้งในระดับปฏิบัติการและผู้บริหารระดับต้นถึงระดับกลาง ได้พัฒนาทักษะการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนอย่างต่อเนื่อง ด้วยระบบe-Learning Supply Chain Logistics

สํานักโลจิสติกส์ ได้เชิญท่านทดสอบความรู้ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.logistics4u.org โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ กิจกรรมทดสอบความรู้ออนไลน์ กําหนดขึ้น ระหว่างวันที่ 21 - 25 พฤษภาคม 2558 สําหรับผู้ที่ทดสอบผ่านเกณฑ์ 80 เปอร์เซ็นต์ จะได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้ที่สอบได้คะแนนเกินร้อยละ 80 สูงสุด 2 ลํา ดับแรกจะได้รับรางวัลจะได้รับมอบรางวัลสุดพิเศษจากท่านรองนายก มรว.ปรีดิยาธร เทวกุล ในพิธีเปิดงาน Industrial Supply Chain Logistics Conference 2015

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม

1. ผู้มีสิทธิ์สอบต้องเข้าเรียนหลักสูตร Global Supply Chain Logistics สมัครสอบ และทำ Pretest - Posttest ครบทุก Module ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2558

2. ผู้สอบผ่านเกณฑ์ และมีผลคะแนนเกินกว่าร้อยละ 80 ของการสอบ Online จะได้รับใบ Certificate จากกระทรวงอุตสาหกรรม

3. ข้อสอบภาษาไทย แบบปรนัย จำนวน 90 ข้อ ครอบคลุมเนื้อหาบทเรียนทั้ง 5 Module

4. ระยะเวลาการสอบ online 2 ชั่วโมง 30 นาที ต่อเนื่องเท่านั้น

5. กรณีที่มีผู้ทำคะแนนสอบได้เท่ากัน ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ตัดสินให้ผู้ที่ใช้เวลาน้อยกว่าเป็นผู้ชนะ

ปิดหน้านี้
 
สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2202 3727, 0 2202 3617 โทรสาร 0 26444355